طریقت صفویه و ترکیب بند محتشم

اثر حاضر مقدمه‌ای است بر بازشناسی طریقت صفویه و ترکیب‌بند محتشم کاشانی و نقد و نگاهی بر منابع عاشورایی امروز. این کتاب به قلم محمدعلی سلطانی نوشته شده و توسط انتشارات اطلاعات به چاپ رسیده است. در معرفی این کتاب می‌خوانیم: صفویه‌شناسی به معنای طریقتی آن یعنی پیشروی در ژرفای دینداری و توده مردم ایران و پیشینه سیاسی و اجتماعی آن از ریشه با وام‌گیری و التقاط رشد و نمو یافته و پیوندی ناگسستنی با ملیت و دولت‌ها داشته و دارد و در هیچ دایره‌ای محدود نمانده است. طریقت صفویه یک سیاست ریاست معرفت و حقیقت است که بالغ بر پنج قرن است با ادبیات هنر آیین و آداب و اعتقاد مردم ایران درآمیخته و با کمال تاسف تا امروز به این بعد از تاثیر عمیق آن پرداخته نشده است. برای نخستین بار در این کتاب با بازگشایی پنجره‌هایی به این مقوله پرداخته شده تا شاید مقدمه‌ای بر بازشناسی آشکارهای پنهان باشد.

آخرین پست‌ها