جامعه‌شناسی شاهنامه فردوسی


کتاب حاضر نتیجه پژوهشی کیفی است که در آن مفاهیم جامعه شناختی از شاهنامه فردوسی بازنمایی شده است. در این اثر ابتدا به صورت اجمالی به تعریف و توصیف جامعه شناسی ادبیات پرداخته شده و مروری بر پیدایش زندگی اجتماعی صورت گرفته است. در ادامه روش شناسی و روش تحقیق استخراج مفاهیم توضیح داده شده و مفاهیم از متن شاهنامه مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. این تحقیق به کوشش دکتر مهتا بذرافکن و توسط نشر ازنو منتشر شده است.

آخرین پست‌ها